donderdag 6 oktober 2016

§20. Een woord over de Pauselijke Onfeilbaarheid.

Het leerstuk van de Pauselijke Onfeilbaarheid wordt tegenwoordig maar al te vaak besproken door allerlei mensen, die vaak niet eens weten waar ze het over hebben en waar tegen ze strijden.
Het kan daarom nuttig zijn, dat wij bij dit punt van de katholieke leer even stilstaan.

Ik wil dan proberen duidelijk te maken:
1. Wat die leer betekent, wat de zin is van dit geloofspunt;
 2. Op welke grond dit geloofspunt steunt;
 3. Waarom het nuttig was dit leerstuk juist in onze tijd plechtig af te kondigen.
Wat betekent het leerstuk van de Pauselijke Onfeilbaarheid?
Als eerst hebben altijd alle Katholieken geloofd en beleden, dat de Kerk zelf onfeilbaar is in haar leer; vervolgens ook, dat een algemeen Concilie, met aan het hoofd de Paus, onfeilbaar is in zijn plechtige, leerstellige uitspraken. Maar de vraag, nu door de Vaticaanse Kerkvergadering voorgoed uitgemaakt, was deze: Of de Paus ook persoonlijk in sommige gevallen onfeilbaar is, en zo ja, in welk geval?

Onfeilbaar – om dit eerst nog even aan te stippen – wil niet zeggen: onzondigbaar, en betekent dus niet dat de Paus niet kan zondigen, maar betekent dat hij niet dwalen kan.

Wanneer kan de Paus dan, volgens de uitspraak van het Vaticaans Concilie, niet dwalen? Als hij in het dagelijks leven, bijv. op een audiëntie, over koetjes en kalfjes praat? Dit is te dwaas om te antwoorden. Of misschien wanneer hij spreekt als wetenschapper, als geleerde, over sterrenkunde, dichtkunst, geschiedenis of welk ander vak van kunst of wetenschap ook? Nee, dan kan hij zich evengoed vergissen als elk ander geleerde. Maar dan, als hij over godsdienstige onderwerpen spreekt of schrijft? Dat hangt er van af. Spreekt de Paus gewoon als godgeleerde zijn mening uit, dan is hij net zo goed niet onfeilbaar als andere godgeleerden en bezit zijn mening niet meer waarde dan de bewijzen, waarop zij gegrond is. Zo heeft Paus Bendedicus XIV bijv. verscheidene godgeleerde werken geschreven, maar daarin geldt niet zijn gezag als Paus, maar als dat van een uitstekend geleerde, wiens gevoelen echter door andere geleerden gerust bestreden mag worden, als zij daarvoor gegronde redenen denken te hebben. Maar wanneer is de Paus dan onfeilbaar. In dit éne geval: Wanneer hij, optredend als Opperhoofd van de hele Kerk, van Leraar en Herder van alle gelovigen, uit kracht van zijn hoogste gezag, aan alle kinderen van de Kerk uitdrukkelijk en onder zware verplichting voorschrijft, waaraan zij op het gebied van geloof en zeden zich te houden hebben.

Alleen in dit geval, zo belijden wij, wordt hij door de bijzondere bijstand van de H. Geest voor dwaling behoed en is hij daarom onfeilbaar.

En waarom? Waarop steunt dit punt van de Katholieke leer? Het steunt hoofdzakelijk op de waarheid, dat, als de Paus in dit geval kon dwalen, de hele Kerk door zijn uitspraak op het dwaalspoor zou worden gebracht, en Gods Voorzienigheid dit niet kan toelaten. Christus heeft tot Petrus gezegd: ‘Gij zijt Petrus (d.i. steenrots) en op deze steenrots zal ik Mijn Kerk bouwen, en de poorten (d.i. de machten) van de hel zullen haar niet overweldigen.’ (Matth. 16, 18). ‘Weid Mijn lammeren, weid Mijn schapen’. (Joh. 21, 15-17). Petrus moest dus, als plaatsvervanger van Christus, als zichtbaar Opperherder van de Kerk, de kinderen van Jezus’ Kerk leiden, hen leiden op de weg van de waarheid. Hem en zijn wettige opvolgers werd de taak opgelegd te zorgen, dat de Kerk niet zou afwijken van die leer, die Christus haar had toevertrouwd om te verkondigen. Stelt u zich eens voor, dat de Paus, de wettige opvolger van Petrus, hij dus, die door Christus zelf met het hoogste gezag is bekleed, een valse leer voorhield te geloven, wat zou er dan gebeuren? Dan zouden alle kinderen van de Kerk, die juist in dit punt aan hun Opperhoofd de meeste onderdanigheid verschuldigd zijn, in geweten verplicht zijn een valse leer, als de leer van Christus aan te zien, te geloven en te belijden. Maar wie ziet er nu niet in, dat juist dan de hele Kerk op het dwaalspoor zou raken? En dat kan niet, dat is onmogelijk. Waarom?

Omdat het in strijd zou zijn met de duidelijke belofte, die Christus aan Zijn Kerk heeft gedaan, toen Hij sprak: ‘Zie Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. (Matth. 28, 20). ‘Ik zal Mijn Vader vragen, en Hij zal u een andere Vertrooster geven, de Geest van de waarheid, opdat hij met u blijft in eeuwigheid. Wanneer die Geest van de waarheid zal gekomen zijn, zal Hij u alle waarheid leren.’ (Joh. 14, 16-17; 16, 13).

Vandaar dat in geloofszaken het woord van de Paus altijd feitelijk als een veilig richtsnoer werd aangezien. Had in twijfels of moeilijkheden de Paus door zijn hoogste gezag een beslissing genomen, dan werd de zaak steeds als geëindigd beschouwd. Nooit werden diegenen van ketterij of valsheid verdacht, die zich hielden aan de leer van de Pausen. In de loop der eeuwen werden door de Pausen ontelbaar veel leringen, als in strijd met de goddelijke Openbaring, veroordeeld. En altijd hebben de Katholieken gemeend, dat elke lering, die door de Paus als vals was veroordeeld, ook door iedere gelovige als vals moest worden verworpen. Dit is in ieder geval een bewijs, dat in geloofszaken de kinderen van de Kerk, zowel vroeger als nu, de leer van hun zichtbaar Opperhoofd als een boven alle twijfel verheven en onfeilbare leer hebben aangezien en eerbiedigt.

Maar waarom was het dan nodig dat de Pauselijke onfeilbaarheid plechtig werd afgekondigd?

Het was niet persé nodig; maar, met het oog op de huidige omstandigheden, werd het door de Kerk als passend en nuttig geoordeeld. Hier volgen enkele redenen.

Meer dan ooit wordt in onze dagen de wereld door een vloed van boeken, tijdschriften en dagbladen overstroomd, waarin op godsdienstig gebied de meest ingrijpende dwalingen worden geleerd en verdedigd. Het Opperhoofd van de Kerk ziet zich daarom steeds gedwongen, nu deze, vervolgens weer een andere leer, te veroordelen als tegenstrijdig met de leer van Christus, om de kinderen van Jezus’ Kerk voor elke misleiding te beschermen. Deze maatregel is nog nooit zo noodzakelijk geweest als tegenwoordig.

Maar wat doet nu de ongelovige wereld om deze maatregel te doen mislukken? Zij prikkelt en bevordert het verlangen naar onafhankelijkheid. Er wordt tegenwoordig van de daken geschreeuwd dat de tijd voorbij is om zich door iemand anders de weg te laten wijzen; dat iedereen, niet alleen op wetenschappelijk, maar zelfs op godsdienstig gebied, het recht heeft zijn eigen inzichten te volgen en op eigen gezag mag geloven of verwerpen wat met zijn mening wel of niet overeenstemt. Het was dus uitermate passend en nuttig om de katholieken in alle ernst te waarschuwen tegen dat verderfelijk, en steeds toenemend, verlangen naar onafhankelijkheid. Nu zien we wat de Kerk heeft willen doen, door op een plechtige manier de mensen in herinnering te brengen, dat in zaken van geloof en zeden de uitspraken van het Opperhoofd van de Kerk onfeilbaar zijn, en dat daarom de kinderen van de Kerk in geweten verplicht zijn, elke leer, die zo door de Paus, is veroordeeld als tegenstrijdig met de leer van Christus, als een dwaling te veroordelen en te verwerpen.

Bedenk daarbij wel dat, ook al werd vanaf het begin de leer van de Pauselijke Onfeilbaarheid in de Kerk algemeen geloofd en beleden, er toch in de vijf laatste eeuwen, vooral sinds de rampzalige ‘Westerse scheuring’ (1378 – 1429), zich ook in de Kerk zelf en met name in de tijd voor het Vaticaans Concilie, mensen opstonden tegen dat eeuwenoude geloof, en helaas! Hier en daar maar al te vaak gehoord werden. Ook om deze reden was het nuttig de kinderen van de Kerk door deze plechtige uitspraak in de waarheid te versterken.

En zo regelt Gods Voorzienigheid, die over Zijn Kerk zo zorgvuldig waakt en haar alles ten goede doet komen, ook de tijden en ogenblikken, om niet door nieuwe geloofswaarheden, maar door nieuwe geloofsverklaringen de kinderen van Zijn Bruid voor elke dwaling te beschermen, het kaf van het koren te scheiden, in verschillende geestelijke behoeften van het ogenblik te voorzien en de eenheid van Zijn Kerk te bevestigen.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

§19. Komen er in de Katholieke Kerk niet af en toe nieuwe geloofswaarheden bij, bijv. het leerstuk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria of dat van de Pauselijke Onfeilbaarheid?

Voordat ik hierop antwoordt, wil ik eerlijk bekennen, dat deze opmerking voor mij best zwaar telt, want het verwondert mij niet, dat andersdenkenden zich op dit punt slecht kunnen verantwoorden. En toch, voor hen, die wel ingelicht zijn over de manier waarop de Katholieke Kerk haar leer probeert te verkondigen, verdwijnt de moeilijkheid als sneeuw voor de zon.

Trouw aan de taak die Christus haar heeft opgelegd: ‘gaat en onderwijst alle volken!’, heeft de Katholieke Kerk zich altijd ingezet om de leer van haar goddelijke Stichter overal te verkondigen. Maar hoe deed zij dit? Dat deed zij, en doet zij nog steeds, door de gewone prediking van haar priesters, onder het toezicht van de Bisschoppen en het oppertoezicht van het Hoofd van de Kerk, de Paus; met de wetenschap, dat het leergezag van de Katholieke Kerk bij de gezamelijke bisschoppen berust, met aan het hoofd de Paus. Verder geven zij aan hun ondergeschikte priesters de volmacht en de zending mee om, onder hun toezicht, het woord van God of het Evangelie te verkondigen.

De gewone prediking van haar priesters is dus normaliter het middel, waarvan de kerk zich bedient om de volken in de haar toevertrouwde leer te onderwijzen; en alleen om buitengewone redenen, kondigt de Kerk op één of ander punt haar leer op plechtige wijze af.

Zo heeft bijv. in de 16e eeuw de Katholieke Kerk in de Kerkvergadering van Trente plechtig verklaard, dat voor diegenen, die tot de jaren van verstand zijn gekomen, niet alleen het geloof, maar ook de goede werken nodig zijn om zalig te worden. Was dat dan een nieuw leerstuk of geloofspunt? Nee, de Kerk had namelijk nooit iets anders geleerd. Waarom dan die plechtige verklaring? Om de kinderen van de Kerk met meer nadruk te waarschuwen tegen de zo verleidelijke leer van Luther, die beweerde dat het geloof alleen, zonder goede werken, genoeg was om zalig te worden.

Op dezelfde manier werd in dezelfde Kerkvergadering plechtig verklaard, dat Christus werkelijk tegenwoordig is in het H. Sacrament van het Altaar. Was dat voor de Katholieke Kerk iets nieuws? Nee, geen Katholiek had er ooit aan getwijfeld. En toch had die verklaring haar bijzondere redenen; namelijk dat door Calvijn en zijn volgelingen de werkelijke tegenwoordigheid van Christus bij de H. Communie openlijk werd ontkend.

Hieruit maken wij dus op, dat de Katholieke Kerk, als zij in zulke gevallen het een bepaald leerstuk plechtig afkondigt, dit niet doet om iets nieuws te leren, maar om dat, wat zij altijd al geleerd heeft, haar kinderen opnieuw op het hart te drukken, en hen daardoor des te zekerder tegen één of andere heersende dwaling te beschermen.

Evengoed gebeurt het, dat de Kerk zulke plechtige verklaringen ook met een ander doel geeft, namelijk om voorgoed een leerstuk vast te stellen, waarover tot dan toe, in de schoot van de Kerk zelf meningsverschillen bestond. Dit punt werd al in de vorige paragraaf aangehaald; ik geloof toch dat het goed is er hier iets verder op in te gaan.

Niemand heeft het recht een door God geopenbaarde waarheid heel bewust te verwerpen of ook maar in twijfel te trekken. Maar het is niet altijd meteen duidelijk en zeker, dat een waarheid inderdaad in de Goddelijke Openbaring vervat is. Zolang die onzekerheid duurt, blijft iedereen vrij deze waarheid te geloven of niet, naar gelang hij gelooft, dat ze wel of niet in de Goddelijke Openbaring is opgesloten.

Maar wat in het begin niet duidelijk en zeker is, kan in de loop van de tijd duidelijk en zeker worden. Wanneer nu in de loop van de tijd alle, of in ieder geval de meeste en voornaamste, godgeleerden in de Kerk door studie en onderzoek tot het besluit komen, dat zo’n waarheid werkelijk in de schat van de Goddelijke Openbaring is vervat en hun meningen algemeen door de Bisschoppen, de herders van de Kerk, in overeenstemming met het Opperhoofd van de Kerk, wordt gedeeld, dan ligt de volgende redenering voor de hand: Christus, die aan Zijn Kerk de Geest van de Waarheid heeft beloofd, kan door Zijn belofte niet toelaten, dat door Zijn Kerk aan de geopenbaarde waarheden een uitlegging wordt gegeven, die met de Openbaring in strijd is; als dus, in algemene overeenstemming van de herders van de Kerk de goddelijke Openbaring zo te verklaren is, dat daarin een bepaalde leer wel of niet ligt opgesloten, dan moet die verklaring wel de ware verklaring zijn.

Op deze manier kan dus de vraag waaraan men vroeger nog wel eens twijfelde, of een bepaalde leer in de goddelijke Openbaring is begrepen, na verloop van tijd tot absolute zekerheid komen, en is het eenmaal zover, dan heeft de Kerk alle recht om door een plechtige verklaring haar kinderen de plicht op te leggen die waarheid, als een door God geopenbaarde waarheid, vast te geloven.
Zo werd bijv. in 1854 door Pius IX plechtig verklaard, dat Maria, de moeder van Christus, onbevlekt ontvangen is , en werd in 1870 door de algemene Vaticaanse Kerkvergadering de plechtige verklaring afgelegd, dat de Paus in sommige gevallen onfeilbaar is .

Uit het bovenstaande zal het u nu duidelijk zijn, dat zulke plechtige verklaringen niets anders betekenen, dan dat de H. Kerk, bij monde van haar hoogste leergezag, op een plechtige manier verklaart dat een bepaalde leer, bijv. die van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria of van de Onfeilbaarheid van de Paus, werkelijk vervat is in de schat van de goddelijke Openbaring, m.a.w. dat die waarheid ons werkelijk door God is geopenbaard en daarom ook, door iedereen geloofd moet worden die niet zijn eeuwige zaligheid wil verliezen.

Maar, zult u misschien zeggen, vóór de plechtige afkondiging van het leerstuk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en van de Pauselijke Onfeilbaarheid waren er toch in de Katholieke Kerk, oprechte gelovigen en zelfs geleerde mannen, die niet aannamen, dat Maria onbevlekt ontvangen of dat de Paus onfeilbaar is? Deze moeten dan toch na die plechtige afkondiging iets geloven, wat zij vroeger niet geloofden of betwijfelden?

Dat geef ik toe; maar volgt daaruit, dat het geloof van de Kerk veranderd is? Nee, de Kerk gelooft onveranderlijk aan de hele inhoud van de goddelijke Openbaring.

Werd nu door de nieuwe verklaring de inhoud van de goddelijke Openbaring veranderd, of het aantal door God geopenbaarde waarheden vermeerderd? Absoluut niet. Als men de vensters van een rijk gemeubileerde zaal opzij schuift, komen er daardoor niet meer meubels bij, maar worden de meubels, die al aanwezig waren, alleen beter zichtbaar. Net zoals hier. De plechtige verklaring van de Kerk heeft gewoon als gevolg, dat het voor de gelovigen vanaf nu niet meer twijfelachtig, maar helemaal zeker is, dat een bepaalde waarheid in de schat van de goddelijke Openbaring opgesloten ligt. Het enige dat verandert, is niet de goddelijke Openbaring zelf, of het geloof van de Kerk aan die Openbaring, maar alleen de kennis van die Openbaring door de gelovigen; omdat zij nu volle duidelijkheid en zekerheid hebben over een leerpunt, dat voor hen vroeger misschien duister of twijfelachtig voorkwam, en daarom nu allen uitdrukkelijk iets geloven wat vroeger niet uitdrukkelijk door hen geloofd werd, maar toch al in geloof in hun hart lag opgesloten.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

donderdag 29 september 2016

§18. Maar die verschillende katholieke voorschriften en gebruiken dan?

Het klopt, in verschillende katholieke landen zijn er verschillende katholieke gebruiken: op de ene plaats is een bepaalde dag een Heiligendag of vastendag, op een andere plaats niet. Is dat niet in strijd met de eenheid van de katholieke leer? Absoluut niet.

Om dit goed te begrijpen, moet men goed onderscheid maken tussen de geloofswaarheden en tussen de wetten van de Katholieke Kerk. De geloofswaarheden zijn overal en voor alle personen hetzelfde: en zo ook met de wetten die de Kerk ontvangen heeft van God zelf, en daarom ook goddelijke wetten worden genoemd. Maar in de Katholieke Kerk vindt men ook wetten en voorschriften, die de Kerk uit kracht van haar eigen gezag heeft afgekondigd, bijv. aangaande het houden van feestdagen of vastendagen, of over de uiterlijke plechtigheden bij het toedienen van de H.H. Sacramenten. Deze zuiver kerkelijke wetten zijn niet overal en voor iedereen hetzelfde, en kunnen dit ook niet zijn. Waarom niet? Omdat de Kerk, net zo als elke goed georganiseerde Staat, bij het maken van haar wetten en voorschriften rekening moet houden met plaatselijke en persoonlijke omstandigheden. Een voorschrift, dat eenvoudig onderhouden kan worden op de ene plaats, kan namelijk soms heel moeilijk, soms zelfs helemaal niet onderhouden worden op een andere plaats.

Geven we een paar voorbeelden. Sinds lange tijd heeft de Katholieke Kerk haar kinderen voorgeschreven, uit versterving elke vrijdag en zaterdag geen vlees te eten. Dat voorschrift is voor de plekken waar veel water en dus ook veel vis is, veel minder bezwaarlijk, dan op de plekken, waar de vis voor het grootste deel moet worden geïmporteerd en dus veel duurder is. Dit is één van de redenen, waarom dat voorschrift voor ons waterrijk Nederland nog steeds geldt, terwijl het, tenminste wat de zaterdag betreft, op verschillende andere plekken, op aanvraag van de bisschoppen, door de Paus is gewijzigd of afgeschaft .

Zo zijn er ook verschillende feestdagen, die bijv. in Noord-Brabant gevierd moeten worden als zondag, terwijl de Katholieken in de rest van het land volop mogen werken. Waarom dit? Omdat de katholieken in de rest van het land, vaak bij protestanten in dienst zijn, en zich dus niet zo makkelijk van werken kunnen onthouden als in Noord-Brabant, waar bijna iedereen katholiek is en er dus door de werkgevers geen werk wordt opgelegd. In het katholieke Limburg daarentegen zijn, om weer andere redenen, maar een paar hoogfeestdagen die als zondag gevierd moeten worden enz.

U ziet dus, dat de Katholieke Kerk erg verstandig en voorzichtig handelt, door niet overal aan al haar kinderen dezelfde wetten voor te schrijven, omdat de omstandigheden niet overal hetzelfde zijn. Maar omdat de katholieken niet overal, wat de uiterlijke discipline betreft, hetzelfde moet doen of laten, kan men daarom zeggen, dat zij een verschillend geloof belijden of een verschillende zedenleer volgen? Nee; want dan zou men net zo goed kunnen beweren, dat alle katholieken, die 21 jaar zijn, een ander geloof hebben, dan zij, die nog niet zo oud zijn; want, de eersten moeten, volgens de wetten van de Kerk, op sommige dagen vasten, de laatsten niet.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

§17. Onder de katholieke godgeleerden zijn er toch ook wel godsdienstige verschillen?

Zeker, lezer, die zijn er en die zullen er ook altijd blijven. Maar waarover gaan die verschillen? Over het wel of niet aannemen van geloofspunten? Nee, absoluut niet.

Alle Katholieken zijn er innig van overtuigd, dat hun Kerk, die Kerk is, tot welke Christus eens gezegd heeft: “Gaat en verkondigt mijn leer aan alle volken. Ik zal u mijn Geest, de Geest van waarheid zenden, opdat Hij met u blijft in eeuwigheid, en ook Ik zal met u zijn tot het einde der eeuwen. Die u hoort, hoort Mij; die u versmaadt, versmaadt Mij” (Vgl. Math. 28, 19-20; Joh. 14, 16-17; Luc 10, 16)

Wanneer dus de Katholieke Kerk sommige waarheden, als door Christus geleerd of geopenbaard voorstelt, dan begrijpt iedere Katholiek, dat hij naar geweten verplicht is die waarheden voor zeker aan te nemen. Of deze waarheden, die men geloofspunten of geloofswaarheden noemt, wel of niet worden geloofd, bestaat dus onder de Katholieken niet de minste strijd, niet het minste verschil.

Wanneer daarom katholieke godgeleerden op godsdienstig gebied het niet met elkaar eens zijn, dan gaat het er niet over of men één van de waarheden die de Kerk als te geloven voorstelt, moet aannemen of verwerpen; ook niet of die waarheid inderdaad door God geopenbaard is of niet; zulke verschillen kunnen voorafgaan aan de geloofsbeslissing van de kerk, maar houden op zodra het kerkelijk leergezag zijn onfeilbare uitspraak heeft gedaan. Zij kunnen nooit gaan over iets, dat al een geloofswaarheid is, maar wel over conclusies uit geloofswaarheden of over de vraag, of de één of andere waarheid, die nog niet door de Kerk als dusdanig wordt voorgesteld, wel of niet in de goddelijke Openbaring is vervat.

Een voorbeeld. God werkt door zijn genade in onze harten, om ons tot het goede op te wekken: dit is nu een geloofspunt, omdat het door de Kerk als een door God geopenbaarde waarheid wordt voorgesteld. Maar over de manier waarop die genade in ons hart werkt, heeft de H. Kerk nog weinig beslist, wat dus geen geloofspunt is en waarover de godgeleerden veilig met elkaar van gedachte mogen verschillen.

Een ander voorbeeld. Ieder mens is vrij, zodat hij het goede of het kwade kan doen, als hij wil, en toch is het net zo zeker, dat hij nooit iets anders zal doen, dan datgene wat God van alle eeuwigheid heeft voorzien. Dit zijn nu twee geloofspunten, die door alle Katholieken voor zeker worden aangenomen, omdat zij door de Katholieke Kerk als twee, door God geopenbaarde waarheden worden voorgesteld. Maar hoe of op welke manier deze twee waarheden met elkaar moeten worden overeengebracht, m.a.w. Hoe het kan, dat God onfeilbaar alles voorziet wat de mens zal doen, en de mens toch helemaal vrij blijft handelen, daarvan heeft de H. Kerk geen uitleg gegeven, en daarin zijn de godgeleerden dus vrij, om die uitleg aan te nemen die hun het redelijkst lijkt. En al zouden hun gedachten, wat dit betreft, nog zover uiteenlopen, u zult het nu makkelijker begrijpen, dat doet aan de eenheid van het katholieke geloof niets af, omdat alle waarheden, die door de Katholieke Kerk als geloofspunten worden voorgehouden, ook door alle Katholieken wereldwijd als zodanig worden aangenomen en geloofd.

Verschil van mening kan dus bestaan vóór de uitspraak van de Kerk; maar is de uitspraak eenmaal gedaan, dan houdt alle verschil van mening op, dan omhelzen en belijden alle Katholieken deze waarheid, en wie die waarheid zou verwerpen, zou daardoor ophouden Katholiek te zijn.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

zondag 25 september 2016

Het bekeringsverhaal van Dr. Peter Kreeft (ENGELS)


§16. Kan men zeggen, dat de Katholieke Kerk in elk geloofspunt maar één leer volgt, m.a.w. dat zij overal dezelfde leer verkondigt?

Zonder twijfel kan men dit; en voor bewijzen hoeft men niet ver te zoeken. In de grotere steden van ons land, bijv. in Amsterdam, zijn er veel protestantse kerken. Vraag daar nu eens aan een protestant waarom hij naar die en niet naar een andere protestantse kerk gaat. Hij zal u antwoorden: “omdat ik het niet eens ben met de leer die die protestantse kerk verkondigt; ik ben niet van dat geloof, en ik bezoek dus deze kerk, omdat de leer, die hier wordt verkondigd, overeenstemt met mijn gevoelens.”

Maar kijk, in diezelfde stad zijn er ook veel katholieke kerken, die zelfs door de meest verschillende geestelijken worden bediend. Er zijn in Amsterdam, behalve wereldpriesters, Dominicanen, Franciscanen, Augustijnen, Redemptoristen en Jezuïeten. Deze verschillende priesters verkondigen daar allemaal de leer van de Katholieke Kerk. Stel nu een katholieke Amsterdammer ook de vraag waarom hij naar die Katholieke kerk gaat en niet naar die ander. Hij zal u antwoorden: “omdat dit mij parochiekerk is”; of “omdat hij dichter bij, mooier of groter is”; of misschien: “omdat door deze priester wat mooier gepreekt wordt”; maar nooit zal hij als reden aangeven, dat er in de andere katholieke kerken een ander geloof, een andere leer wordt verkondigd. De ene preker kan hem soms beter bevallen, hem meer treffen dan een ander om de wijze waarop hij Gods woord verkondigt, maar allen preken één en dezelfde waarheid, de éne, onveranderlijke, katholieke leer; daar is iedere katholiek in merg en been van overtuigd. Daar kan iedereen van overtuigd zijn, als hij maar wil luisteren. Maar is dat niet erg opmerkelijk en zou dat eenvoudige feit niet meer aandacht verdienen, dan er meestal aan gegeven wordt?

Om u zelf van de eenheid van de katholieke geloofsleer nog beter te overtuigen, neem alle Catechismusboekjes die voor het onderwijs van de katholieke jeugd in de verschillende bisdommen van ons land worden gebruikt, vergelijk die goed met elkaar, en ik weet zeker dat u niet de minste tegenspraak zult ontdekken. Of spreekt u misschien meerdere talen, koop dan in alle talen, die u kent, een katholieke Catechismus en u zult ontdekken dat er nooit een Catechismus is die een andere Catechismus tegenspreekt.  De éne zal op z'n meest wat uitvoeriger zijn dan de ander, omdat zij bedoeld is voor meer ontwikkelde kinderen. U ontvangt misschien ook wel eens brieven van uw vrienden en bekenden in het buitenland, zij wisten u van alles te vertellen, maar heeft u ooit van hen gehoord dat de katholieke priester daar iets anders leert, of dat de katholieken daar iets ander leren dan hier? Sommige kerkelijke gebruiken of plechtigheden mogen anders zijn dan de onze; maar de leer van de Katholieke Kerk is en blijft over de hele wereld hetzelfde.

Ik denk dan ook te moeten zeggen, dat voor iemand, die niet ziende blind wil zijn, de eenheid van geloofsleer in de katholieke Kerk net zo duidelijk is als de verdeeldheid en de verwarring in het Protestantisme. Maar wat zou nu het kenteken van de waarheid zijn: eenheid of verwarring?

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

§15. Maar wat de belangrijkste geloofspunten betreft, geloven de verschillende protestantse sekten toch hetzelfde?

Dat zegt men soms; maar zou het waar zijn? Laten we zien.

Luther leerde, dat men in het avondmaal Christus werkelijk met zijn godheid en mensheid ontvangt. Calvijn beweerde juist het tegenovergestelde en hield vast, dat men eigenlijk niets anders ontvangt dan brood en dat dit brood eenvoudig een afbeelding is van Christus' lichaam. Dat zijn dus al twee hoofden van het Protestantisme lijnrecht tegenover elkaar, en dat in een heel belangrijk punt. Of zou het geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de H. Communie of het “avondmaal” een minder belangrijk punt zijn, waar we het niet zo nauw mee hoeven te nemen?

Een ander voorbeeld. Luther leerde, dat het geloof alleen, zonder de goede werken, genoeg is om zalig te worden. Vandaar dat hij de brief van de H. Jacobus, waarin de noodzakelijkheid van goede werken wordt aangetoond, een “strooien brief” noemde en als leugenachtig wegwierp. Of er nog veel Protestanten zijn die deze dwaze leer van Luther nog steeds geloven, weet ik niet. Wel durf ik te zeggen, dat ik veel Protestanten gesproken heb, die mij ronduit verklaren het in dit punt met Luther absoluut niet eens te zijn. Maar zou dit nu ook een punt van minder belang zijn, of men de noodzakelijkheid van goede werken wel of niet gelooft?

En wat zien we tegenwoordig wat het doopsel betreft? Het klopt dat veel protestanten, net zoals de katholieken, nog geloven dat in het H. Doopsel de mens van de vlek van de erfzonde wordt gezuiverd; maar het is ook overbekend, dat onder de protestanten veel voorgangers aan het doopsel weinig waarde hechten en het alleen zien als een ceremonie of, zoals zij zich soms uitdrukken, een “formaliteit”.

Dat in het algemeen de “vrijzinnige” protestanten openlijk de spot drijven met die geloofspunten, die door de orthodoxen als heilig worden beschouwd en geëerbiedigd, zal wel geen bewijs meer nodig hebben.

Maar het is absoluut niet zo dat de volgelingen van Christus' Kerk alleen in de belangrijke geloofspunten en  grondwaarheden met elkaar overeen moeten stemmen, en over de rest naar hartenlust kunnen twisten.

Het klopt dat er geloofswaarheden zijn die men grondwaarheden zou kunnen noemen, omdat zij dieper dan anderen ingrijpen in het leven van een mens, bijv. dat er een God is, dat er voor ons na de dood nog een ander, een eeuwig leven zal volgen enz. Maar daaruit mag men niet besluiten, dat alleen zulke hoofdwaarheden door iedereen moeten geloofd worden en de rest naar willekeur verworpen mag worden.

Nee, wij hebben absoluut niet het recht, één enkele waarheid te verwerpen die ons door God geopenbaard is, en of deze geopenbaarde waarheid dieper of minder diep ingrijpt, doet er in dit opzicht niets toe.

Al wat God zegt is namelijk waar; al wat Hij openbaart, moet geloofd worden, omdat Hij, als oneindige Waarheid, zich zelf niet bedriegen kan en als oneindige Goedheid, ons niet bedriegen kan. En wij bovendien aan zijn goddelijk woord de diepste eerbied en de volmaaktste onderwerping schuldig zijn.

Hierbij komt nog iets anders, namelijk: hoeveel waarheden zijn er, die als hoofdwaarheden moeten worden gezien? 3 of 5 of 8 of 10? Waarom niet meer of minder? Hoe kan men dat weten? Wie moet dat beslissen? Dat zal in de meeste gevallen afhangen van ieders persoonlijke opvatting.

Als het dus, om een godsdienstleer te belijden, genoeg is dat men alleen aangaande de hoofdwaarheden met elkaar overeenstemt, dan kan men alle godsdienstige gezindten van de wereld wel tot één godsdienst samensmelten. Daarmee wordt namelijk de hele godsdienst aan ieders willekeur overlaten, omdat A deze en B een andere waarheid als een grondwaarheid ziet, en er al snel geen grondwaarheid meer zal overblijven.

Stel u eens voor dat iemand alleen de volgende waarheden als grondwaarheden ziet: dat er één God is, dat er drie goddelijke Personen zijn, dat de tweede persoon van de H. Drievuldigheid voor ons is mens geworden en gestorven en dat er na dit leven nog een eeuwigheid volgt, waar het goede beloond en het kwade gestraft zal worden. Volgens deze opvatting zou men dan kunnen zeggen, dat alle, nog enigszins gelovige Protestanten, alle Jansenisten en katholieken, kortom alle Christenen één en dezelfde  godsdienstleer belijden; want wat deze enkele hoofdpunten betreft, zijn ze het allemaal met elkaar eens. Dat zou echt een vreemde mengelmoes zijn! Het zou nog eenvoudiger zijn om er maar twee grondwaarheden op na te houden, bijv. dat er een God is die door ons gediend moet worden en dat er een eeuwigheid bestaat, waar de mens straf of beloning te wachten staat naarmate hij die God gediend heeft.
Dat gelooft iedereen die ten minste nog een beetje godsdienstig is, en zo zou men niet alleen alle Protestanten, Katholieken en Jansenisten, maar ook nog alle Joden en Moslims, zelfs nog de meeste heidenen kunnen zien als belijders van één en dezelfde godsdienstleer. Maar dan was alle Christendom verdwenen, ja zelfs elk gezond begrip van ware godsdienst, omdat de waarheid onmogelijk allerlei tegenstrijdigheden kan bezitten, en God onmogelijk op twee tegenovergestelde manieren gediend wil zijn.

Ik denk dat ik nu genoeg heb laten zien, dat de eenheid van geloofsleer, die de ware Kerk van Christus moet bezitten om zich te onderscheiden, niet bij de protestanten te vinden is, ook al stemmen hun verschillende sekten in sommige hoofdpunten soms met elkaar overeen.

Maar hoe is dit met de Katholieke kerk?

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

donderdag 22 september 2016

§14. Is in het Protestantisme die noodzakelijke eenheid van leer te vinden?

Och lezer, kunt u die vraag wel serieus menen? Het Protestantisme is nog maar drie eeuwen oud, en het is al in meer dan honderd verschillende sekten uiteengespat, die er, ieder voor zich, een bijzondere geloofsleer op nahouden.

En dat was te voorzien, dat kon niet anders. Had Luther het recht om, zonder zich aan een hoog kerkelijk leergezag te storen, met de Bijbel in de hand te bepalen, wat men op godsdienstig gebied wel of niet moest geloven, dan had Calvijn net zo goed dat recht. Luther nu zag de woorden van de Bijbel zo, - Calvijn zag het weer heel anders. Wat door Luther, op gezag van de Bijbel, als geloofspunt werd geleerd, werd op gezag van dezelfde Bijbel, door Calvijn als leugen verworpen. En natuurlijk, hierbij bleef het niet. Wat Luther en Calvijn deden, dat deden met het zelfde recht hun volgelingen ook. Iedereen verstond en verklaarde de Bijbel naar eigen opvatting en inzicht. En waarom niet? Als hoofdbeginsel van het Protestantisme geldt namelijk vrijheid van onderzoek. Maar wat kon daar anders uit voortkomen dan de grootste wanorde en godsdienstige verdeeldheid? De meest uiteenlopende sekten sproten dan ook bij tientallen uit de grond op. Wat door de éne werd opgebouwd, werd door de ander afgebroken. En is het nu niet zover dat men in iedere grote stad een aantal Protestantse sekten vindt, waarvan ieder een afzonderlijke en op zichzelf staande richting volgt, ja, dat soms in één gezin, de man dit, de vrouw weer iets anders, en de kinderen soms weer iets anders geloven?

Kunnen we dit nu eenheid van geloof noemen? Is dit nu eenheid van godsdienstleer? Nee, dit is verdeeldheid en verwarring zonder einde.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

§13. De ware Kerk moet één zijn, wat haar Leer betreft.

Dat wil zeggen, dat de Kerk in datgene, wat zij voorhoudt te geloven, overal en altijd dezelfde leer moet belijden; m.a.w. dat de leerstukken, die zij als geloofspunten voorhoudt, overal hetzelfde moeten zijn, en nooit elkaar mogen tegenspreken.

Waarom? Omdat Christus Zijn Kerk de last heeft opgelegd, niet om menselijke leerstellingen en meningen, niet om hier dit en ergens anders iets anders te verkondigen, maar om dat te preken wat Hij zelf had geleerd, ‘Gaat,’  sprak Christus, ‘en onderwijst alle volken, leert hen onderhouden, al wat Ik u bevolen heb.’ (Matth. 18, 19) ‘Predikt’ – niet wat u kiest, maar – ‘het Evangelie aan elk schepsel’. (Mark. 16, 15)

Als nu de ware Kerk van Christus alleen die leer mag verkondigen, die Christus verkondigd heeft, en dus alleen die waarheden mag voorhouden te geloven, die door Christus zijn geopenbaard, dan volgt daaruit duidelijk, dat zij nergens en nooit kan voorhouden tegenstrijdige waarheden te geloven. Twee tegenstrijdige leringen kunnen namelijk niet tegelijk waar zijn, en dus ook niet allebei door Christus geopenbaard zijn. Is de éne zeker door Christus geopenbaard, dan is de andere, die daarmee in strijd is, net zo zeker een dwaling en een leugen.

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen

zondag 18 september 2016

§12. Heeft de Katholieke Kerk een zichtbaar Opperhoofd en is dat Opperhoofd werkelijk de wettige opvolger van Petrus?

Ik denk, lezer, dat ik op die vraag geen antwoord meer hoef te geven. Iedereen weet toch, dat alle Katholieken, zoveel miljoen als er zijn, onder de gehoorzaamheid staan van de Paus van Rome, en hem als zichtbaar Opperhoofd en als stadhouder van Christus op aarde zien en eerbiedigen.

En of de Paus, de Bisschop van Rome, ook de wettige opvolger van de H. Petrus is? Welk verstandig mens kan daaraan twijfelen? Neem de geschiedenis in de hand, ga die lange rij van bisschoppen van Rome na, aan wie wij de naam van Paus, d.i. Vader geven, tel van de laatste steeds terug, en u zult uitkomen aan de voeten van Petrus, die het eerst door Christus zelf als zichtbaar hoofd werd aangesteld. Overigens, welke andere bisschop dan de bisschop van Rome, heeft in vroegere of latere tijd, er ooit aanspraak op gemaakt de opvolger van Petrus als hoofd van de Kerk te zijn?

En is het niet opmerkelijk, en toont zich hier niet de vinger van de goddelijke Voorzienigheid: de machtigste koninkrijken en keizerrijken werden door de tijd heen omvergeworpen en vernietigd, de beroemdste vorstenhuizen stierven uit en lieten geen spoor van zichzelf achter; alles viel en verdween van het toneel van deze wereld, alleen Petrus bleef. Hij aan wie Christus het bestuur van Zijn Kerk had toevertrouwd, hij bleef voortleven in zijn opvolgers. De geschiedenis leert ons, hoe de Pausen steeds het doel waren van de felste vervolging; op hen hadden het ongeloof en de zedeloosheid hun giftigste pijlen gericht; ruw geweld, boze list en gemene laster, alles werd aangewend om de Pausen het voortbestaan onmogelijk te maken, en toch…. zij bleven. Zij alleen hebben de stormen van eeuwen ontworsteld, en zie, na 19 eeuwen, ontvangt de tegenwoordig  regerende Paus Pius X van zijn miljoenen kinderen dezelfde blijk van eerbied, liefde en onderwerping, die de H. Petrus ontving van de eerste kinderen van de Kerk. Wat denkt u, lezer, zou het nu overmoedig zijn, in zo’n wonderlijk feit de bijzondere leiding van de goddelijke Voorzienigheid te zien?

Uit het boek: 'Waar is de Kerk van Christus' van pastoor M. van der Hagen